Fourteen Locks Visitor Centre

Am

Mae Canolfan Camlas a Chaffi Fourteen Locks yn atyniad teuluol poblogaidd sydd wedi'i lleoli ar ben hediad Cefn, un o ryfeddodau peirianyddol y chwyldro diwydiannol sydd wedi'i leoli yn ardal pictiwrésg Casnewydd. Yn sgil cefnogaeth arian Treftadaeth y Loteri mae dau bâr o gloeon wedi eu hadfer.

Lleoliad teuluol a chyfeillgar i gŵn a reolir gan Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy, Aberhonddu a'r Fenni (MBACT), gyda digonedd o hanes, llwybrau gweithgareddau, gwyliau cerddorol, digwyddiadau teuluol, ysgolion coedwig a diwrnodau addysg trwy gydol y flwyddyn. Mae'r llwybr camlas yn rhan o'r llwybr beicio cenedlaethol 47 a thaith gerdded dyffryn Sirhywi hardd. Os ydych chi'n grŵp busnes neu gymunedol, mae'r ystafell gyfarfod ar gael i'w llogi, mae grwpiau fel Art a chlwb Camcorder yn cyfarfod yn rheolaidd.

Mae'r Ystafell De wedi'i haddurno'n hyfryd ar gyfer yr holl ofynion deietegol ac yn gweini bwyd cartref blasus.
Mae ein siop anrhegion ar ei newydd wedd yn ddiweddar yn llawn crefftau unigryw, wedi'u gwneud â llaw a ddyluniwyd gan grefftwyr lleol a thalentog. Mae byrddau arddangos hefyd ar gael i'w llogi'n fisol, ar gyfer grwpiau neu artistiaid unigol.

Mae dod yn wirfoddolwr rydych chi'n helpu ein tîm sy'n tyfu yn helpu i redeg yr hwb cymunedol prysur hwn. Mae'r Ymddiriedolaeth a Chyngor Dinas Casnewydd hefyd wedi creu tîm gwirfoddolwyr Camlesi a Chefn Gwlad, gan weithio ym maes cadwraeth o amgylch y cloeon a gwarchodfa natur Allt yr yn.

Ar y Sadwrn olaf o bob mis mae Cyngor Dinas Casnewydd a'r Pedwar clo ar Ddeg yn arwain taith gerdded o'r ganolfan gan ddechrau am 9.30am. Edrychwch ar y wefan am wybodaeth am dro neu unrhyw newidiadau i'r amserlen.

Wrth ymweld â Chanolfan y Gamlas, neu ddod yn aelod, rydych chi'n helpu MBACT i gynnal y ddyfrffordd 200 oed hon. Ni allai fod wedi bod yn bosibl heb i bawb gymryd rhan! Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth drwy ffonio neu ollwng. Mae ein staff croesawgar, cyfeillgar bob amser yn hapus i'ch gweld ac yn helpu gydag unrhyw ymholiadau.

Mae Canolfan Ymwelwyr Camlas Fourteen Locks wedi'i lleoli oddi ar Gyffordd 27 o draffordd yr M4. Ewch ar y groesffordd uchel ac ar ôl tua hanner milltir, trowch i'r dde i mewn i Gefn Walk (sydd ag arwydd yn dwyn arwydd Pedwar Loc ar Ddeg) ewch dros bont y gamlas ac mae maes parcio'r ganolfan ar eich dde.Canolfan Camlas a Chaffi Fourteen Locks

Mae Canolfan Camlas a Chaffi Fourteen Locks yn atyniad teuluol poblogaidd sydd wedi'i lleoli ar ben hediad Cefn, un o ryfeddodau peirianyddol y chwyldro diwydiannol sydd wedi'i leoli yn ardal pictiwrésg Casnewydd.

Tywelion cŵn, bisgedi cŵn a dŵr.

Cysylltiedig

Fourteen Locks Canal & Heritage Centre Conferences, Newport CityMae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu. Mae'r llwybr camlas yn rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol 47 a Cherdded hardd Dyffryn Sirhywi. Mae'n darparu hafan ar gyfer pob math o fywyd gwyllt

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda
 • Cyfleusterau ar gyfer lletygarwch corfforaethol

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Croeso Gwesteiwr

Parcio

 • Parcio gyda gofal

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gadewch yr M4 trwy adael 27 a chymryd y B4591 High Cross Rd (arwyddbost Fourteen Locks).
Ar ôl 1/2 milltir, trowch i'r dde (gan ddilyn arwydd pedwar loc ar ddeg) i Daith Gerdded Cefn.
Dros bont y gamlas a Fourteen Locks yw'r tro cyntaf ar y dde

Ar gael gan Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf gornel Pye 1 milltir i ffwrdd.

Fourteen Locks Canal & Heritage Centre

Canolfan Ymwelwyr

Cwm Lane, Rogerstone, Newport, NP10 9GN
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 892167

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Open 9.00am to 4.30pm

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  1.08 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  1.86 milltir i ffwrdd
 3. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  1.93 milltir i ffwrdd
 4. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  2.69 milltir i ffwrdd
 1. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  3.5 milltir i ffwrdd
 2. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  3.52 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  4.92 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  6.35 milltir i ffwrdd
 5. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  6.66 milltir i ffwrdd
 6. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  7.65 milltir i ffwrdd
 7. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  8.33 milltir i ffwrdd
 8. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  8.78 milltir i ffwrdd
 9. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  8.84 milltir i ffwrdd
 10. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  9.01 milltir i ffwrdd
 11. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  9.17 milltir i ffwrdd
 12. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  9.17 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo