Stunning landscape
 • Stunning landscape
 • Llandgefedd Lake Visitor Centre
 • Enjoy a stroll around one of the trails
 • Enjoying a picnic at Llandegfedd Lake
 • Stand Up Paddleboarding

Am

Mae Llyn Llandegfedd 20 milltir yn unig o brifddinas Cymru Caerdydd ac mae'n rhychwantu cefn gwlad hardd a thirlunio dreiddiol Sir Fynwy a Thorfaen. Mae'r atyniad syfrdanol hwn i ymwelwyr yn eiddo i Ddŵr Cymru ac yn gofalu amdano er eich mwynhad. Gyda dros 400 erw o ddŵr, coetiroedd a glaswelltiroedd i'w harchwilio, gallwch brofi pob math o fudd sydd gan fod yn agos at ddŵr i'w gynnig.

CANOLFAN YMWELWYR
Galwch i mewn i gasglu taflen gyda map o'n llwybrau cerdded neu sgwrs â'n staff cyfeillgar i gael cyngor ar bethau i'w gweld a'u gwneud yn ystod eich ymweliad. Dyma lle rydych chi'n archebu golff mini ac yn casglu'ch clybiau neu'n prynu trwydded bysgota os nad ydych chi eisoes wedi gwneud hynny ar-lein. Gallwch hefyd ddarganfod mwy am drwyddedau gwylio adar y gaeaf. Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn gwbl hygyrch a gellir dod o hyd i leoedd parcio anabl ychydig y tu allan.

CAFFI LAKESIDE & GRAB > SIOP Goffi
Mae'r bwyty ar lan y dŵr, gyda golygfeydd panoramig heb ei ail o'r llyn, yn cynnig amrywiaeth o fwyd ffres wedi'i baratoi'n ffres gan gynnwys brecwastau calonog, prydau arbennig dyddiol a ffefrynnau poblogaidd. Mae'r holl chwaeth yn cael eu darparu ar gyfer gyda dewisiadau rhydd o fegan a glwten. Os ydych chi awydd trît beth am archebu ymlaen llaw am de prynhawn hamddenol?

Atyniad gwirioneddol gyfeillgar i gŵn lle mae croeso mawr i bedwar ffrind coesog fwynhau taith gerdded dda cyn cymryd 'paws' ar falconi y bwyty neu yn Siop Goffi Grab & Go i lawr grisiau.

CANOLFAN CHWARAEON DŴR
Mae'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr yn cynnig profiadau hwylio i oedolion, plant a grwpiau wedi'u trefnu. Mae gweithgareddau ar y tir a dŵr sydd ar gael yn cynnwys hwylfyrddio, hwylio dingi, padlfyrddio stand-yp, canŵio, caiacio ac adeiladu rafft – i gyd gyda llogi offer (Mawrth i Hydref).

PYSGOTA YN LLYN LLANDEGFEDD
Mae'r llyn wedi'i stocio'n drwm, gyda physgota banc a chwch ar gael ar gyfer enfys a brithyll brown. Mae hefyd yn lleoliad poblogaidd ar gyfer cystadlaethau pysgota. Dulliau a ganiateir yw pysgota anghyfreithlon a llyngyr ledgered o ardaloedd pysgota'r banc a physgota anghyfreithlon yn unig o'r cychod. Mae trwyddedau pysgota ar gael i'w harchebu ar-lein neu o'n caffi Grab & Go ar lawr gwaelod y Ganolfan Ymwelwyr. Mae Llandegfedd yn dal record Pike y DU o 46lb 13oz (mae hynny'n whopper!).

CERDDED YN LLANDEGFEDD
Dewch yn agosach at natur trwy archwilio un o'n llwybrau troed a'n llwybrau cerdded â marciau ffordd, sy'n ddelfrydol i blant chwarae ynddo, dringo drwyddo a'i archwilio. Dewiswch eich llwybr eich hun o daith gerdded ysgafn drwy'r caeau i daith gerdded 6 milltir o amgylch y llyn a'r ardal gyfagos.

Llwybr Cerdded Coed y Paen - Pellter: 1.5m/2.5km - Anhawster: Hawdd - Amser:1-2awr
Llwybr Cerdded Lakeside - Pellter: 6m/10km - Anhawster: Cymedrol/Anodd - Amser: 2 .5-4 awr
Llwybr Cerdded Pike - Pellter: 1/1.5km - Anhawster: Hawdd - Amser: 30 munud
Llwybr cerdded i fyny'r Gogledd ac yn ôl - Pellter: 6m/4.5km - Anhawster: Cymedrol - Amser: 1-2 awr

Wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd ei gyfoeth mewn bywyd gwyllt a nifer fawr o adar gwyllt sy'n gaeafu. Mae Llandegfedd yn un o'r prif safleoedd ar gyfer adar yng Nghymru gyda dros 240 o rywogaethau wedi'u cofnodi. Gellir gweld gwylanod, adar bridio a mudwyr hynt yn ystod y gwanwyn a'r hydref.

Golff Mini

Rydym yn enwog am ein chwaraeon dŵr ond mae digon i'w wneud o amgylch y dŵr hefyd, felly os yw golff bach yn fwy mae eich paned o de yn dod i chwarae ar ein profiad Adventure Putt newydd, dim ond £3 oedolyn £2 o blant. It's Tee-riffic!

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sul, 21st Gorffennaf 2024 - Dydd Sul, 21st Gorffennaf 2024

Dydd Sadwrn, 24th Awst 2024 - Dydd Sadwrn, 24th Awst 2024

FalconWings of Wales at Llandegfedd LakeYmunwch â Llyn Llandegfedd am y profiad hebogyddiaeth eithaf pan fydd Wings of Wales yn ymweld â ni
more info

Dydd Sul, 4th Awst 2024 - Dydd Sul, 4th Awst 2024

Axe Throwing at Llandegfedd LakeLlandegfedd Lake Open DayDdydd Llun Gŵyl y Banc mis Mai cewch flas o'r holl hwyl sydd ar gael yn Llyn Llandegfedd yn eu diwrnod agored a'u ffair fwyd a chrefft. 
more info

Cysylltiedig

Waterside RestaurantLlandegfedd Lake Waterside Restaurant, UskMae'r bwyty ar ochr y dŵr, gyda golygfeydd panoramig heb eu hail o'r llyn, yn cynnig amrywiaeth o fwyd wedi'i baratoi'n ffres gan gynnwys brecwast calon, arbennigion dyddiol a ffefrynnau poblogaidd.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)
 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (gyda thâl)

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda
 • Cyfleusterau ar gyfer lletygarwch corfforaethol

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Defnyddiwch NP4 0TA ar gyfer Sat Nav ac unwaith yn Ffordd Sluvad anwybyddu cyfarwyddiadau i droi i'r dde yn lôn gul; Ewch yn syth ymlaen am 3/4 milltir Ar gael drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Cwmbrân 3 milltir i ffwrdd.

Llandegfedd Lake & Watersport Centre

Canolfan Ymwelwyr

Llandegfedd Reservoir, New Inn, Usk, Monmouthshire, NP4 0SY
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 373401

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  1.52 milltir i ffwrdd
 2. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  2.44 milltir i ffwrdd
 3. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.23 milltir i ffwrdd
 4. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3.35 milltir i ffwrdd
 1. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  3.45 milltir i ffwrdd
 2. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  3.78 milltir i ffwrdd
 3. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.82 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  4.23 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  4.47 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  4.72 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  4.8 milltir i ffwrdd
 8. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  4.99 milltir i ffwrdd
 9. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  5.09 milltir i ffwrdd
 10. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  5.08 milltir i ffwrdd
 11. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  5.15 milltir i ffwrdd
 12. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  5.64 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo