Magor Marsh

Am

Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg ar ysbaid o bysgodyn brenhinol, i weld gweision neidr lliwgar yn mentro dros y reens, mae hwn yn lle ysbrydoledig i ymweld ag ef. Yn yr hydref a'r gaeaf mae'r warchodfa yn arbennig o ddeniadol i wylwyr adar, gan fod y pwll yn darparu noddfa i adar gwyllt sy'n gaeafu a throsglwyddo ymfudwyr.

Mae Magor Marsh yn dal lle arbennig yn hanes GWT. Ym 1963, teimlwyd bygythiadau i'r darn hwn o wlyptir mor gryf gan grŵp bach o naturiaethwyr nes iddynt ddod at ei gilydd i ffurfio'r hyn sydd bellach yn Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, gan sicrhau hyn fel ein gwarchodfa natur gyntaf. Mae'r warchodfa wedi'i hehangu'n ddiweddar i ddarparu hafan fwy ar gyfer bywyd gwyllt gwlyptir.

Ar un adeg roedd gwlyptiroedd yn gyffredin ar draws Prydain; Fodd bynnag, maent bellach yn un o'n cynefinoedd sydd fwyaf dan fygythiad. Mae Magwyr Marsh yn arbennig o gyfoethog mewn bywyd gwyllt oherwydd yr ystod o gynefinoedd sy'n bresennol. Mae'r rhain yn cynnwys dolydd gwair llaith, ffens sedge, cyrsbed, prysgwydd, helyg wedi'u llygru, coetir gwlyb, pwll mawr a'r lliaws o rînau a ffosydd draenio.

Cadwch lygad allan am olygfa aeafol ar y warchodfa, pan fydd miloedd o gleision, jackdaws a rooks yn ymgynnull i glwydo dros nos.

Cysylltiedig

Roe Deer Buck, Rogiet Poorlands (Conrad Petersen)Rogiet Poorland Nature Reserve, CaldicotMae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys coetiroedd a phrysgwydd, ynghyd â gweddillion bach o laswelltir calchfaen.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

CyfarwyddiadauGadewch yr M4 yng Nghyffordd 23A a dilynwch arwyddion i bentref Magwyr ar y B4245. Wrth fynd i mewn i Magwyr ewch drwy'r pentref ac yna cymerwch dro ar y dde sydd wedi'i arwyddo Redwick. Dilynwch y ffordd rownd i'r dde yn fuan wedyn (hefyd wedi'i llofnodi Redwick), ac yna dilynwch y ffordd heibio adfeilion y Priordy ar eich chwith a thros bont reilffordd gul. Trowch i'r chwith yn syth ar ôl y bont reilffordd a dilynwch y ffordd hon am tua 400 metr, ac mae mynedfa'r warchodfa ar y dde. Parciwch yn y maes parcio bach ger Canolfan Derek Upton yr Ymddiriedolaeth (cyfeirnod grid: ST 428 866). Mae'r ganolfan addysg hon yn cael ei defnyddio gan grwpiau ysgol yn ystod y tymor, ond nid yw'n agored i'r cyhoedd ar wahân i ddigwyddiadau arbennig.O Gasnewydd mae gwasanaeth bws lleol (Rhif 61) sy'n stopio yn union y tu allan i'r warchodfa. Mae gwasanaethau bws eraill yn rhedeg i bentref Magwyr.

Magor Marsh

Gwarchodfa Natur

Magor Marsh, Derek Upton Centre, Whitewall, Magor, Monmouthshire, NP26 3DD
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 889048

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Access

The reserve is flat, with a path and boardwalk allowing access as far as the bird hide (400 metres from the car park), this narrow boardwalk is passable with care in a wheelchair. There are steps and boggy, uneven ground in other parts of the reserve, whilst cattle or other livestock regularly graze some areas. Please note that due to sensitive wildlife, dogs are not allowed at Magor Marsh.

Beth sydd Gerllaw

 1. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  0.42 milltir i ffwrdd
 2. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  0.47 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  1.57 milltir i ffwrdd
 4. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  1.85 milltir i ffwrdd
 1. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  1.93 milltir i ffwrdd
 2. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  2 milltir i ffwrdd
 3. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  2.76 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol…

  3.46 milltir i ffwrdd
 5. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  3.49 milltir i ffwrdd
 6. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  3.7 milltir i ffwrdd
 7. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  3.8 milltir i ffwrdd
 8. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  3.86 milltir i ffwrdd
 9. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  4.74 milltir i ffwrdd
 10. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  5.21 milltir i ffwrdd
 11. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  5.22 milltir i ffwrdd
 12. Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y…

  5.22 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo