Newport Museum and Art Gallery

Am

ARCHWILIO HANES CASNEWYDD

Darganfyddwch hanes datblygiad daearegol, archeolegol a hanesyddol Casnewydd. Archwiliwch arddangosfeydd yr Amgueddfa a chael gwybod rhagor am Gaerwent Rufeinig, gwrthryfel y Siartwyr yng Nghasnewydd a bywyd ar droad yr 20fed Ganrif.

Olrheinir hanes y bobl fu'n byw yn yr ardal hon o'r dystiolaeth gynharaf 250,000 o flynyddoedd yn ôl hyd at yr ugeinfed ganrif, ac maent yn cynnwys pobl Beaker, y Silwriaid, y Rhufeiniaid, y Llychlynwyr a'r Normaniaid.

Mae'r casgliad Hanes Cymdeithasol yn yr amgueddfa yn adlewyrchu bywydau bob dydd pobl yng Nghasnewydd a'r ardaloedd cyfagos dros y 200 mlynedd diwethaf. Mae'r themâu a gwmpesir gan y casgliadau yn amrywio o fywyd domestig a phersonol, addysg, crefydd a gwleidyddiaeth i ddatblygiadau diwydiannol lleol ac amaethyddiaeth ac yn cynnwys gwrthrychau mor amrywiol ag offer, eitemau i'r cartref i arteffactau yn ystod y rhyfel, ffotograffau a gwisg. Y casgliadau mwyaf arwyddocaol o fewn hanes cymdeithasol yw archif Pont Gludo, sy'n cynnwys yr holl ddyluniadau gwreiddiol ar gyfer y bont a ffotograffau o'i holl adeiladwaith a chasgliad y Siartwyr; arfau, broadsheets, arian a phrintiau o brotest y Siartwyr 1839 yng Nghasnewydd.

DARGANFOD CELF

Mae'r Oriel Gelf wedi ei chysegru i arddangos paentiadau olew a arddangosfeydd newidiol amrywiaeth o gyfryngau a themâu. Dewch i ddarganfod hanes yfed te yn arddangosfa John ac Elizabeth Wait o debotau a rhyfeddu at yr ystod o serameg a gasglwyd gan Iris Fox.

MWYNHAU GWEITHGAREDDAU A DIGWYDDIADAU

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd yn cynnig amrywiaeth o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithgareddau i'r teulu. Peidiwch â cholli'r ardal blant yn yr Oriel Gelf a'r 'drysau tylwyth teg' sydd ynghudd o amgylch yr Amgueddfa. Ewch i wefan yr Amgueddfa i weld beth sy' 'mlaen yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd ar hyn o bryd.

Archwilio, darganfod a mwynhau pethau anhygoel!

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Cadeiriau olwyn ar gael
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mewn car : gellir cyrraedd Casnewydd yn hawdd trwy'r M4. Mae maes parcio o amgylch Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd yn gyfyngedig a thu mewn i oriau agor yr Amgueddfa maes parcio aml-lawr Canolfan Siopa Ffordd y Brenin yw'r opsiwn parcio agosaf. Ceir arwyddion i'r cyfarwyddiadau i'r maes parcio ar bob llwybr mawr o amgylch Casnewydd.

Ar y Trên: O'r orsaf drenau (gadael canol y ddinas) trowch i'r chwith wrth yr allanfa a cherdded heibio'r safle tacsi. Croeswch y ffordd a dilynwch y llwybr i gerddwyr i'r prif dramwyfa siopa, Commercial Street. Wrth gerdded i fyny'r stryd trowch i'r chwith yn Lloyds Bank i lawr Stryd Llanarth i mewn i Sgwâr John Frost. Mae'r Amgueddfa ac Oriel Gelf ar y dde yn syth (wedi'i lleoli yn yr un adeilad â'r llyfrgell).

Ar y bws: O Orsaf Fysiau Marchnad Casnewydd cerddwch draw ym Marchnad Casnewydd i'r Stryd Fawr. Trowch i'r chwith i'r Stryd Fawr a pharhau ar hyd y Stryd Fasnachol i gerddwyr. Trowch i'r chwith yn Lloyds Bank i lawr Stryd Llanarth i mewn i Sgwâr John Frost. Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd yn rhannu adeilad gyda Llyfrgell Ganolog Casnewydd ac wedi ei leoli ar unwaith ar eich ochr dde wrth fynd i mewn i'r sgwâr.

Gwybodaeth ac amseroedd Cludiant Cyhoeddus: www.traveline.cymru


Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Casnewydd 0 milltir i ffwrdd.

Newport Museum and Art Gallery

Amgueddfa

John Frost Square, Newport, NP20 1PA
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 656656

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Admission is free!

Opening Times:

Tuesday – Friday: 9.30am – 5.00pm
Saturday: 9.30am – 4.00pm

Closed on Sundays, Mondays and bank holidays.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  1.07 milltir i ffwrdd
 3. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  1.93 milltir i ffwrdd
 4. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  2.35 milltir i ffwrdd
 1. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  2.37 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  2.58 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  3.12 milltir i ffwrdd
 4. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  5.25 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  6.71 milltir i ffwrdd
 6. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  6.98 milltir i ffwrdd
 7. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  7.03 milltir i ffwrdd
 8. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  7.34 milltir i ffwrdd
 9. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  7.75 milltir i ffwrdd
 10. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  8.05 milltir i ffwrdd
 11. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  8.07 milltir i ffwrdd
 12. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  8.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo