The Angel Hotel
 • The Angel Hotel
 • The Foxhunter Bar
 • Deluxe Suite
 • Breakfast
 • Oak Room Restaurant

Am

Enwyd yn 'Gwesty Cymraeg y Flwyddyn, 2020' yng Ngwobrau Cesar The Good Hotel Guide; Roedd Gwesty'r Angel yn gartref preifat yn y 1800au a daeth yn un o'r tafarndai hyfforddi gwych ar y ffordd rhwng Llundain ac Abergwaun yn Ne Cymru. Ers 2002, mae'r gwesty wedi bod yn eiddo preifat, ac yn cael ei redeg, gan Westai Caradog.

Yng nghanol tref farchnad brysur y Fenni, mae'r gwesty yn cyfuno awyrgylch cyfeillgar preswylfa breifat gyda lefel uchel o lety a gwasanaeth. Gyda 29 o ystafelloedd en-suite yn y gwesty, 2 ystafell en-suite yn The Mews a hefyd The Lodge, Castle Street Cottage, Sugarloaf Cottage a Priory Cottage. Mae Croeso Cymru a'r AA wedi graddio'r gwesty gyda phedair seren. Mae'r gwesty hefyd wedi derbyn rhosét AA am safon y bwyd ac mae'n ymddangos mewn gwahanol ganllawiau bwyta allan ar gyfer yr ardal.

Mae'r Angel yn gwasanaethu ystod eang o gynnyrch lleol a baratowyd i'r safon uchaf rhwng 8am a 9.30pm, saith diwrnod yr wythnos. Os ydych chi ffansi rhywbeth ysgafnach, beth am roi cynnig ar un o'u Te Uchel Prynhawn enwog? Mae Mrs. Sally Lane a'i thîm yn pobi bisgedi, cacennau, pasteiod a sgons ar y safle bob dydd.

Mae'r rhestr gwin gwestai yn cynnwys ystod dda iawn i weddu i bob chwaeth a chyllideb, gan gynnwys rhai gwinoedd gwych gan y gwydr. Maent wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth y Gwylwyr Gwin i gydnabod hyn.

Chwiliad Argaeledd

Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
31
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double£195.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Twin£215.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

The Walnut TreeWalnut Tree Cottages, AbergavennyDau fwthyn hardd drws nesaf i'r seren Michelin The Walnut Tree, dim ond taith gerdded fer drwy'r ardd. Enw'r bythynnod yw'r Old Post Office Cottage a Ivy Cottage.

Abergavenny HotelAbergavenny Hotel, AbergavennyWedi'i leoli'n agos at ganol tref farchnad hanesyddol Y Fenni, mae Gwesty'r Fenni yn cynnig llety gwestai 4 seren mewn adeilad Fictoraidd swynol gyda ffasâd brics coch deniadol a thrim carreg.

The Angel HotelThe Angel Hotel, AbergavennyWedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

The Walnut TreeThe Walnut Tree, AbergavennyMae'r Walnut Tree Restaurant yn eistedd ar y B4521, dwy filltir i'r dwyrain o'r Fenni, ac mae wedi bod yn dafarn a bwyty enwog ers iddo ddechrau yn y 1960au cynnar.

The Chapel & KitchenThe Art Shop & Chapel, AbergavennyRydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd. Nourish a hyfrydwch yr artist a'r plentyn creadigol gyda llyfrau ysbrydoledig a chylchgronau annibynnol. Arddangos casgliadau o emwaith, tecstilau a serameg.

Caradog CottagesCaradog Cottages, AbergavennySaith bwthyn hunanarlwyo hardd yn y Fenni a'r cyffiniau

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • American Express wedi'i dderbyn
 • Rhaglen arbennig Nadolig
 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Bwyty'n agored i'r rhai nad ydynt yn drigolion
 • Byrbrydau/te prynhawn
 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Deietau arbennig ar gael
 • Prydau gyda'r nos
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Clwb hamdden (ar y safle neu gerllaw)
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Gwasanaeth golchi dillad/valet
 • Lifft teithwyr
 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • Man dynodedig ysmygu
 • Porthor nos
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau sy'n anabl

Ieithoedd

 • Staff yn rhugl mewn Pwyleg
 • Staff yn rhugl yn Ffrangeg
 • Staff yn rhugl yn y Gymraeg

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl
 • Croesawu pleidiau coetsys

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Ffôn
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y Ffordd:Cymerwch gyffordd 26 oddi ar yr M4, a dilynwch gyfarwyddiadau i'r Fenni (A4042). Ar Gylchfan Hardwick, cymerwch yr ail allanfa, wedi'i arwyddo yng nghanol y dref. Pasiwch y gorsafoedd trên a bysiau ar eich ochr dde. Cariwch yn syth ymlaen nes cyrraedd croesffordd ac mae'r Angel ar yr ochr chwith. Os byddwch yn troi i'r chwith o flaen y gwesty ac yn dilyn y ffordd rownd i'r dde, mae ein maes parcio ar yr ochr dde. I gael cyfarwyddiadau mwy manwl, cysylltwch â ni dros y ffôn neu e-bost.Ar drafnidiaeth gyhoeddus:Mae Gorsaf Fysiau'r Fenni ond 5 munud ar droed (trowch i'r dde allan o orsaf fysiau i'r brif stryd) a dim ond 15 munud ar droed o'r gwesty yw Gorsaf Trên y Fenni. Byddem yn hapus i drefnu cludiant i'r orsaf drenau ac oddi yno.

The Angel Hotel

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Arian AA 4 Sêr Arian AA 4 Sêr Arian AA 4 Sêr Arian AA 4 Sêr Arian AA Gwesty
15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 857121

Cadarnhau argaeledd ar gyferThe Angel Hotel

Graddau

 • 2 AA Rosettes
 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty
 • 4 Sêr Arian AA Gwesty
2 AA Rosettes 4 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty 4 Sêr Arian AA Gwesty

Gwobrau

 • Yr AAGwobr Brecwast AA Gwobr Brecwast AA 2024
 • Ymweld â ChymruCroeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso Croeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru Croeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru 2020
 • Ymweld â ChymruGwobr Aur Croeso Cymru Gwobr Aur Croeso Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021
 • Yr AA2AA Rosette 2AA Rosette 2023

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.08 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.26 milltir i ffwrdd
 5. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.29 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.32 milltir i ffwrdd
 7. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.35 milltir i ffwrdd
 8. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.45 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.98 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.57 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.92 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.33 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo