Beacon Park Boat on Mon & Brec Canal

Am

Darganfyddwch y Bannau Brycheiniog i fynd ar un o'r camlesi mwyaf golygfaol yn y DU. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu sy'n rhedeg drwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn troelli o 35 milltir o Aberhonddu i Fasn Pont-y-moel yn Ne Cymru. Mae'r ddyfrffordd dawel hon, gydag ychydig iawn o gloeon yn braf ac yn hawdd i ddechreuwyr ac yn cynnig golygfeydd mynydd anhygoel i'r gwyliau a rhai o'r awyr dywyllaf yn y nos ym Mhrydain.

Mae'r gamlas hefyd yn wych ar gyfer canŵio, pysgota, teithiau cerdded ar hyd y llwybr (mae rhan o Lwybr Taf yn dilyn banc y gamlas ar gyfer cerddwyr yn unig), ac ar gyfer gwyliau cychod camlas. Mae hyd llawn Towbpath y Gamlas yn llwybr cyhoeddus. Mae'r gamlas yn hoff leoliad i'r glas y dorlan fridio.

Yn ystod ei daith drwy'r Parc Cenedlaethol mae'n cynnwys chwe chlo ac mae sawl tafarn a thafarn i'w cael gerllaw'r gamlas. Mae twnnel byr lle mae'r gamlas yn pasio ger Tal-y-bont ar Wysg ac yn aml iawn mae ymwelwyr yn stopio i wylio defnyddwyr camlas novice yn trafod eu ffordd drwodd.

Pontydd cerrig yn croesi'r gamlas a nodwedd gyffredin a deniadol. Ychydig iawn o draphontydd dwr sydd yno hefyd, ac mae un o'r goreuon wedi'i leoli 8200m i lawr y nant o glo'r gamlas ger y ffordd fach B4558 yng Nghefn Brynich (SO 079274). Mae golygfa ardderchog o'r draphont ddŵr hon o'r bont ffordd ar hyn o bryd.

Adeiladwyd y gamlas rhwng 1797 ac 1812 i gysylltu Aberhonddu â Chasnewydd ac Aber Afon Hafren. Cafodd cerrig a sleim wedi'u prosesu o chwareli cyfagos ei gludo trwy dramffordd i'r gamlas ac yna drwy farge i Gasnewydd. Adeg adeiladu'r gamlas, roedd ffyrdd yn erchyll o wael ac yn cludo dŵr oedd y ffordd rhataf a'r mwyaf effeithlon o symud nwyddau. O Gasnewydd byddai'r calch yn cael ei gludo i'w werthu mewn gwahanol farchnadoedd yn aml dramor. Roedd cysylltiad ffordd dramiau mawr rhwng y gamlas a'r chwareli calchfaen mawr yn Nhrefil a Llangatwg.

Mae sgarmes Llangatwg sy'n dominyddu'r nenlinell ger Crughywel mewn gwirionedd yn chwarel garreg galch helaeth a ddatblygodd o ganlyniad i adeiladu'r gamlas. Heddiw mae rhan ohoni wedi ei ddynodi'n safle arbennig o ddiddordeb gwyddonol ac mae'n fynedfa i un o'r rhwydweithiau ogofâu mwyaf heriol ym Mhrydain.

Cludodd y gwaith haearn yng ngheunant Clydach ei gynnyrch ar hyd ffordd dramffordd a oedd yn gysylltiedig â'r gamlas yng Ngilwern. Ym mhentref Tal-y-bont ar Wysg mae adfeilion yr odynau calch nas defnyddiwyd yn fodd i'n hatgoffa am gyfnod pan oedd y gamlas yn cario calch wedi'i brosesu ar gyfer defnydd y cartref a'r defnydd amaethyddol.

Roedd y gamlas wedi syrthio i segur erbyn yr 1930au ond cafodd ei hadfer yn raddol gan Fwrdd Dyfrffyrdd Prydain gyda chymorth gan y Parc Cenedlaethol ac eraill. Ailagorwyd y gamlas i'r cyhoedd ym 1970.

Cyfleusterau

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Map a Chyfarwyddiadau

Monmouthshire and Brecon Canal

Camlas

Monmouthshire and Brecon Canal, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 892167

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.26 milltir i ffwrdd
 4. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.27 milltir i ffwrdd
 1. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.36 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.4 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.4 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.43 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.54 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.63 milltir i ffwrdd
 8. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.77 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.4 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.88 milltir i ffwrdd
 11. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.44 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.67 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo