Front view of Blackthorn Lodge showing the lounge patio doors, front door and patio garden area with garden furniture including a table, 4 chairs, par
 • Front view of Blackthorn Lodge showing the lounge patio doors, front door and patio garden area with garden furniture including a table, 4 chairs, par
 • Evening view of beautiful Red Cedar Barrel Sauna which is for Blackthorn Guests' use only. It is situated in a lockable private area which can also be
 • Climbing Frame with slide, rock wall and double swing set. Also spring rocker and a wide range of other outdoor toys
 • Charnwood B multifuel stove which will run on either logs or anthracite and runs the radiators in all of the other rooms
 • shows 43" Ultra HD tv, Charnwood B Multifuel stove (logs or anthracite) and table and 4 chairs

Am

Mae Blackthorn Lodge wedi ei leoli yn Dôl y Ddraenen Dduon, ym mhentref gwledig Coed-y-Paen a dim ond 2 funud ar droed sydd ar y car neu 10 munud ar droed i hen dafarn Carpenters' Arms Public House & Restaurant a Chanolfan Ymwelwyr a Chwaraeon Dŵr Cronfa Llandegfedd. Wedi'i osod mewn ychydig o dan 2 erw o dir - y mae'n ei rannu gyda'n gwyliau arall gadewch i Hawthorn Lodge - yr ymweliad hwn â Chymru Pedair Seren, mae byngalo gwlad dwy ystafell wely yn cynnig sawna casgen cedrwydden goch awyr agored preifat ar gyfer gwesteion yn cael eu defnyddio yn unig, parcio niferus oddi ar y ffordd, WIFI am ddim ac ardal chwarae i blant.

Mae gan lolfa'r Ddraenen Ddu soffa gornel fawr gyfforddus siâp L a bwrdd a chadeiriau. Mae'n cynnig stôf aml-danwydd sy'n llosgi log hardd - does dim byd brafiach na snugling i fyny o flaen tân go iawn wrth iddo gynhesu'r rheiddiaduron yn yr ystafelloedd gwely, cegin, ystafell ymolchi a cyntedd. Mae gan Blackthorn Lodge deledu Smart 43" Ultra High Definition Smart sy'n gallu cael mynediad at apiau gan gynnwys Netflix a YouTube ac mae'n cynnig teledu dal i fyny yn y lolfa a theledu Freeview 32" yn yr ystafell wely ddwbl. Mae gan y ddau deledu sianeli teledu a radio Freeview a phorthladdoedd USB os hoffech chi ddod â'ch casgliad ffilm eich hun gyda chi i'w wylio. Mae yna hefyd chwaraewr DVD Blu-ray yn y lolfa.
Mae gan yr ardal gegin fodern, sydd wedi'i stocio'n dda, rewgell oergell, peiriant golchi, hob cerameg trydan, un ffwrn drydan gyda gril a ffwrn microdon. Mae gan y porthdy deils llawr ceramig drwyddi draw ac mae'r ystafell ymolchi yn ystafell wlyb wedi'i theilsio'n llawn gyda chawod, toiled a sinc. Gall porthdy Blackthorn gysgu'n gyfforddus hyd at 4 o bobl - mae ganddo wely dwbl yn yr ystafell wely meistr a dau wely sengl yn yr ystafell efaill.

Mae'r tu allan yn cynnwys ardal gardd ochr glo preifat gyda sauna casgen cedrwydden goch ar gyfer defnydd gwesteion. Mae'r ardal patio blaen yn cynnig dodrefn gardd, blodau wedi'u potio ac ardal laswelltog fawr iawn at ddibenion hamdden. Mae lle chwarae i blant hefyd ar gael ac yn cynnwys tŵr dringo gyda sleid, wal sy'n dringo creigiau a set siglen ddwbl. Mae yna hefyd rociwr sigledig, pyst gôl bêl-droed, peli ac ati, ac yn ystod tywydd braf gall plant gael mynediad i drampolîn - yn amodol ar amodau. Mae barbeciw wedi'i adeiladu o frics ar gael at ddefnydd gwesteion. Ceir hefyd berllan ffrwythau fechan sy'n gartref i haid fechan o iâr rydd a'n gwyddau. Mae'r llety'n addas ar gyfer cyplau, ffrindiau a theuluoedd a ble mae'n bosib mae'n gyfeillgar i anabledd. Mae ganddo gawod ar ffurf ystafell wlyb a drysau hygyrch i gadeiriau olwyn, socedi trydan a switshis golau. Does dim pethau ychwanegol cudd. Mae trydan, pren a anthracite ar gyfer y tân, y tywelion a'r lliain gwely i gyd wedi'u cynnwys yn y pris.
Mae Cronfa Ddŵr Llandegfedd yng nghanol cefn gwlad prydferth ac mae'n ffurfio llyn 434 acer o faint, sy'n 1.5 milltir o hyd ac 1 milltir o led yn y man lletaf. Mae'r safle cyfan wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd ei gyfoeth mewn bywyd gwyllt. Mae'r gronfa ddŵr yn cynnig rhywbeth o bob oed gan gynnwys pob math o chwaraeon dŵr, gwylio adar, pysgota, teithiau cerdded a chaffi lle gallwch edrych allan dros y gronfa ddŵr wrth fwynhau brecwast wedi'i goginio neu amrywiaeth o luniaeth arall.

Mae Blackthorn Meadow hefyd yn agos at ddau gwrs golff lleol – Clwb Golff a Gwlad Greenmeadow a Chlwb Golff Woodlake Park. Mae'r Fenni, Caerdydd, Mynwy, Bannau Brycheiniog hefyd yn llai na 30 munud yn y car.

Mae tref Brynbuga yn cynnig amrywiol siopau bach gwledig traddodiadol, siopau coffi, tafarndai a bwytai tra bo Cwmbrân - sydd lai na 4 milltir i ffwrdd - yn cynnig Bowl Plex, Sinema Vue, Fferm Gymunedol ac amrywiaeth o gaffis, bwytai a siopau mwy.

Mae atyniadau lleol yn cynnwys Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, Amgueddfa Lofaol Big Pit, Amffitheatr Rufeinig Caerllion, y Gaer Rufeinig a'r Baddonau, Teithiau Cerdded a Chwaraeon Dŵr Cronfa Llandegfedd, Llyn Cychod Cwmbrân a Fferm Gymunedol Greenmeadow, Ardal Picnic Brynbuga (wrth yr afon) a llawer mwy. Mae'r eiddo lai na 6 milltir o draffordd yr M4 sy'n darparu mynediad rhwydd i gestyll lleol a llawer o atyniadau eraill, gan gynnwys Sain Ffagan, Rhodfa Golygfaol Cwmcarn ac ati. Dilynwch ni ar Facebook am adolygiadau cyfredol a chwilio am wybodaeth arall @blackthornmeadow

Mae gan Blackthorn Lodge ei ardal ardd breifat locadwy ei hun sy'n gartref i'w jacuzzi ei hun, sauna casgen cedrwydden awyr agored ac ardal storio beiciau. Mae 10 munud o waith ar droed neu 5 munud o daith i dafarn tafarn y Carpenters Arms a thŷ bwyta a Chanolfan Chwaraeon Dŵr Cronfa Llandegfedd a llwybr cerdded Llwybr Llandegfedd.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Blackthorn£125.00 fesul uned y noson
Hawthorn Lodge£125.00 fesul uned y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Clwb hamdden (ar y safle neu gerllaw)
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Pysgota
 • Sauna ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau sy'n anabl

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Man chwarae awyr agored i blant
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Chwaraewr DVD
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Blackthorn

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Golwg golygfaol
 • Cawod
 • Cynorthwyo defnyddwyr cadeiriau olwyn
 • Henoed a llai symudol
 • Defnyddwyr cadair olwyn rhan-amser

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Hawthorn Lodge

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Golwg golygfaol
 • Cawod
 • Cynorthwyo defnyddwyr cadeiriau olwyn
 • Henoed a llai symudol

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Cwmbrân.

Teithio o'r Dwyrain
• Gadewch yr M4 ar gyffordd 25A
• Dilynwch yr arwyddion i A4042 y Fenni
• Aros ar yr A4042 am 4.74 milltir gan fynd trwy bedair cylchfan
• Yn y pumed cylchfan (Amlosgfa) cymerwch y drydedd allanfa i Heol Treherbert (Signposted Greenmeadow Golf and Country Club)
• Ewch yn syth ymlaen am 0.9 milltir yna trowch i'r chwith (chwiliwch am fainc bren yn union cyn y troi)
• Ewch yn syth er bod y lôn am tua 1.1 milltir a throi i'r dde ar ben y bryn i Whitehall Lane.
• Mae cyrchfan ar y dde.

Teithio o'r Gorllewin
• Gadewch draffordd yr M4 ar gyffordd 26 ar yr A4051
• Ewch ymlaen i Ffordd Malpas – dilyn yr arwyddion ar gyfer Cwmbrân/Pont-y-pŵl (A4042)
• Ar y gylchfan cymerwch y drydedd allanfa tuag at yr A4042
• Cadwch i'r chwith yna cymerwch yr allanfa gyntaf yn y gylchfan nesaf ar yr A4042
• Ewch yn syth ymlaen trwy ddwy gylchfan gan ddilyn yr arwyddion ar gyfer Pont-y-pŵl (A4042)
• Yn y drydedd gylchfan (Amlosgfa) trowch i'r dde i Heol Treherbert (signposted Greenmeadow Golf and Country Club)
• Gyrru'n syth ymlaen am 0.9 milltir yna trowch i'r chwith (chwiliwch am fainc bren cyn y troi)
• Ewch yn syth ymlaen am tua 1.1 milltir a throi i'r dde ar ben yr allt i Whitehall Lane.
• Mae cyrchfan ar y dde.

Os ydych chi'n mynd ar goll ewch i ?y Carpenters Arms NP4 0TH Gyda'r eglwys ar eich ochr chwith a ?maes parcio'r Carpenters Arms ar eich gyriant dde i'r gyffordd a throi i'r dde. Cymerwch eich tro nesaf i'r chwith arwyddbost Cwmbrân - a gyrrwch am 400 llath nes i chi ddod i blygain yn y lôn. Trowch i'r chwith cyn y troad ac yna cymerwch eich dde cyntaf. Byddwch wedi cyrraedd Dôl y Ddraenen Ddu.??

Blackthorn Lodge

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Blackthorn Lodge, Coed Y Paen, Pontypool / Nr Usk, Monmouthshire, NP4 0SY
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 766868

Ffôn07909 636202

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  0.48 milltir i ffwrdd
 2. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  1.7 milltir i ffwrdd
 3. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  2.54 milltir i ffwrdd
 4. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.32 milltir i ffwrdd
 1. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3.46 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  3.57 milltir i ffwrdd
 3. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  4.26 milltir i ffwrdd
 4. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  4.28 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  4.5 milltir i ffwrdd
 6. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  4.61 milltir i ffwrdd
 7. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  4.61 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  4.63 milltir i ffwrdd
 9. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  5.07 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  5.12 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  5.27 milltir i ffwrdd
 12. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  5.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo