Church Hill Farm

Am

Ar gyrion y bryn gyda golygfeydd hardd ar draws Dyffryn Gwy i Fforest y Ddena, saif Fferm Bryn yr Eglwys breifat iawn. Wedi ei guddio i ffwrdd, dros hanner milltir o'r ffordd agosaf, mae'r eiddo wedi'i amgylchynu gan ei dir ei hun ac yn edrych dros Hen Eglwys Penallt sy'n dyddio o'r 11eg Ganrif. Y tu ôl i'r tŷ, mae coetir hynafol yn gefndir perffaith. Mae ceirw, moch daear, llwynogod, a chwningod yn crwydro drwy'r eiddo, ac mae synau adar caneuon yn llenwi'r awyr yn y gwanwyn. Buzzards yn codi yn yr awyr uwchben y bryn, ac wrth iddi nosi, os gwrandewch chi'n ofalus, fe glywch chi sŵn ystlumod yn sgwrsio wrth iddyn nhw ddeffro am eu fforio gyda'r nos i'r awyr i ddal pryfed.

Dyma'r lleoliad ar gyfer yr hyn sy'n ffermdy rhentu gwyliau cyfforddus iawn sydd wedi'i osod â phob cyfleustra modern ac sy'n sylfaen berffaith ar gyfer archwilio'r ardal.

Dim ond pum milltir o Drefynwy, mae'r lleoliad yn cynnig amrywiaeth hugh o opsiynau gwahanol ar gyfer y gwyliau perffaith. Mae Dyffryn Gwy Isaf, ardal o harddwch naturiol eithriadol, yn llythrennol ar stepen eich drws. Os ydych yn hoffi cerdded, gallwch adael eich car gartref ac archwilio'r ardal leol ar droed. Neu o fewn pymtheg munud gallwch yrru i unrhyw un o nifer o deithiau cerdded cylchol neu bellter hirach wedi'u gweithio'n arbennig. En route fe welwch olygfeydd trawiadol, adeiladau hynafol, hen eglwysi, milltiroedd o hen waliau cerrig, a pheek i erddi'r bythynnod tlws sy'n dotio ar hyd a lled cefn gwlad.

Saif tref Trefynwy ei hun wrth geg y Mynwy lle mae'n cyfarfod ag Afon Gwy. Mae'n lle pictiwrésg a diddorol gyda nifer o safleoedd gwerth ymweliad da gan gynnwys y bont orchuddiedig enwog, y castell, Eglwys y Santes Fair, Sgwâr Agincourt a phrif stryd ddeniadol gyda detholiad da o siopau a marchnad yn y sgwâr ar ddyddiau Gwener a Sadwrn. Mae yma ganolfan hamdden a phwll nofio da, dau gwrs golff ardderchog a chanolfannau llogi canŵio a beiciau. Gerllaw mae unrhyw nifer o gestyll diddorol - cestyll Rhaglan, Whitecastle, Goodrich, Cas-gwent a Chil-y-coed, ac Abaty Tyndyrn enwog iawn.
Ychydig ymhellach i ffwrdd (12 milltir) y saif Y Fenni a thu hwnt i'r Gelli Gandryll. Mae'r ffordd gefn o Lanvihangel Crucornau, cartref y dafarn hynaf yng Nghymru, The Skirrid Inn, i'r Gelli Gandryll, yn un o'r reidiau mwyaf hyfryd yn y wlad. Mae'r ffordd drac unigol yn troelli yn araf i fyny'r Mynydd Du heibio adfeilion ysblennydd Priordy Llanddewi Nant Hodni, trwy Gapel-y-Ffin hyd at ben Hay bluff. Mae'r olygfa o ben y niwlog yn cynnig persbectif 360 gradd am filltiroedd ar draws tair sir ac mae'n un o'r rhai mwyaf cyffrous yng Nghymru. Pan fydd amodau'r tywydd yn iawn gallwch wylio'r paragilders yn llythrennol yn taflu eu hunain oddi ar y bluff i gylchu'r bryn neu soar i ffwrdd ar draws cefn gwlad pan fydd ceryntau aer yn caniatáu. Yng Nghrughywel gerllaw mae nifer o ysgolion paragleidio lle gall yr anturus ddysgu hedfan.

I'r dwyrain mae Fforest y Ddena ddiddorol. Dyma'r goedwig fwyaf yn Lloegr ac mae'n cynnig teithiau cerdded a llwybrau beicio prydferth yn ogystal â chael eu serio mewn hanes.

Er gwaethaf ei seclusion, dim ond awr yw Church Hill Farm o brif ddinasoedd Caerdydd, Bryste a Chasnewydd. Dim ond awr a chwarter yw hi o Gaerfaddon a Cheltenham.Lleoliad cwbl breifat ar ddiwedd ei ymgyrch ei hun
Stablio a phori dros geffylau trwy drefniant

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Church Hill SC£1,200.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

High View BarnHigh View Barn, MonmouthTrosi ysgubor 300 mlwydd oed yn newydd sbon. Y getaway rhamantus perffaith i gwpl (neu gwpl gyda dau o blant yn eu harddegau). Preifat iawn. Gwresogi tanfloor, llosgwr coed cyfoes o Sweden a llawr gwydr triphlyg i ffenestri'r nenfwd.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Ffôn (cyhoeddus)
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Ieithoedd

 • Staff yn rhugl yn Ffrangeg

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Chwaraewr DVD
 • Ffôn
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Teledu lloeren

Cyfleusterau'r Eiddo: Church Hill SC

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Bath
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Gwely maint y brenin
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Cyfarwyddiadau wrth archebu neu ewch i'n gwefan.

Casnewydd yw'r orsaf drenau agosaf ac oddi yno gallwch fynd â thacsi. I fwynhau'r eiddo mae car yn eithaf hanfodol.

Y meysydd awyr agosaf yw Caerdydd, Bryste a Birmingham.

Church Hill Farm

4-5 Sêr Ymweld â Chymru 4– 54-5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Jackstone Farm, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AW
Close window

Call direct on:

Ffôn07771 932957

Ffôn07771 932957

Graddau

 • 4-5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4-5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  0.66 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  0.86 milltir i ffwrdd
 4. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.18 milltir i ffwrdd
 1. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  1.45 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  1.48 milltir i ffwrdd
 3. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  1.49 milltir i ffwrdd
 4. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  1.51 milltir i ffwrdd
 5. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  1.52 milltir i ffwrdd
 6. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  1.55 milltir i ffwrdd
 7. Mae Concrete Castles: Britain's War defences of 1940, yn arddangosfa gelf newydd yn…

  1.55 milltir i ffwrdd
 8. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  1.55 milltir i ffwrdd
 9. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  1.57 milltir i ffwrdd
 10. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  1.6 milltir i ffwrdd
 11. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  1.6 milltir i ffwrdd
 12. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  1.61 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo